کلیه روغن های نباتی شامل روغن هیدروژنه و غیر هیدروژنه، روغن مایع، روغن سرخ کردنی ممنوع می باشد.

توصیه می شود از روغن دنبه، کنجد، شحم گاو، روغن زرد برای طبخ و برای مصرف روی غذا از روغن زیتون استفاده شود.

تدبیر روغن - لاواندطب