بهترین نمک، سنگ نمک در مرتبه اول و نمک دریا در مرتبه دوم است.

هر ۲ ساعت یک پر نمک (با دو انگشت سبابه و شصت دست راست نمک را بردارید) استفاده شود. (به جز افراد دارای فشار خون)

آغاز غذاها (آغاز لقمه و پایان لقمه) یک پر نمک استفاده شود.

نمک همراه در فروشگاه گیاهان دارویی لاواند موجود است.

تدبیر نمک - لاواندطب