لیست فارغ التحصیلان آموزشگاه فنی و حرفه ایی لاواند

نامعنوان دورهتاریخ دورهپروژه
سمیه آقابراریمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
طاهره اشرفیمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
معصومه زارعمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
فریبا صابرنیامشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
افتخار برزگر ابراهیمیمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
ندا غلامیمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
ناهید قاسمیمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
مائده محمد آملیمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
سکینه سکوتمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
لیلا رمضانی فرمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
مرضیه شیرویهمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
سارا فرزادیمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
مهسا قاسمیمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
ملیکه ملک نژادمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
ام البنین کیامشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
بهاره نبی زادهمشاور مهارت های سبک زندگی سالمآذر ۹۷
آذر ابوالفضلی نوریمشاور مهارت های سبک زندگی سالماردیبهشت ۹۸
فاطمه اکبریمشاور مهارت های سبک زندگی سالماردیبهشت ۹۸
مریم ابراهیمی اسپاهیمشاور مهارت های سبک زندگی سالماردیبهشت ۹۸
فاطمه حسینیمشاور مهارت های سبک زندگی سالماردیبهشت ۹۸
سعید سلیمان نژادمشاور مهارت های سبک زندگی سالماردیبهشت ۹۸
رقیه عابدیمشاور مهارت های سبک زندگی سالماردیبهشت ۹۸
فاطمه عمویی کبودکلامشاور مهارت های سبک زندگی سالماردیبهشت ۹۸
سید مصطفی فاطمیمشاور مهارت های سبک زندگی سالماردیبهشت ۹۸
مهناز قاسمیمشاور مهارت های سبک زندگی سالماردیبهشت ۹۸
عباس کوهیمشاور مهارت های سبک زندگی سالماردیبهشت ۹۸
فاطمه نور محمدیمشاور مهارت های سبک زندگی سالماردیبهشت ۹۸
سمیه آقابراریسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
طاهره اشرفیسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
معصومه زارعسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
فریبا صابرنیاسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
افتخار برزگر ابراهیمیسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
ندا غلامیسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
ناهید قاسمیسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
مائده محمد آملیسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
سیمین ولی زاده نیاسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
سرور جقتایی نواییسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
سکینه سکوتسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
ام البنین کیاسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
بهاره نبی زادهسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
صدیقه قربان تبار عمرانسیاست های کلی سلامتمهر ۹۷
بتول ابوالقاسمیسیاست های کلی سلامتآذر ۹۷
لیلا رمضانی فرسیاست های کلی سلامتآذر ۹۷
مرضیه شیرویهسیاست های کلی سلامتآذر ۹۷
سارا فرزادیسیاست های کلی سلامتآذر ۹۷
مهسا قاسمیسیاست های کلی سلامتآذر ۹۷
ملیکه ملک نژادسیاست های کلی سلامتآذر ۹۷
آذر ابوالفضلی نوریسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
فاطمه اکبریسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
سعید سلیمان نژادسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
رقیه عابدیسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
فاطمه عمویی کبودکلاسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
سید مصطفی فاطمیسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
عباس کوهیسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
فاطمه نورمحمدیسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
فاطمه حسینیسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
شهناز نجاریسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
مهناز قاسمیسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
مریم ابراهیمی اسپاهیسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
هما واسعیسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
آسیه باقریسیاست های کلی سلامتفروردین ۹۸
حسن بشیرنژادسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
سارا تقی زادهسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
سید کوروش حسنی نیاکیسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
سیده زهرا فاطمیسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
فاطمه عزیزیسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
آرزو کامرانسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
شهرام کناریسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
نیلوفر مازندرانیسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
خدیجه محمد نسب عمرانسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
سارا مهربان نیاکیسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
سیده فاطمه علویسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
جمال فاضلیسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
حلیمه رجایی لیتکوهیسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
جده رستگاریسیاست های کلی سلامتشهریور ۹۸
نسیم احمدیسیاست های کلی سلامتخرداد ۹۹
طاهره حسینیسیاست های کلی سلامتخرداد ۹۹
زهرا سمیعاسیاست های کلی سلامتخرداد ۹۹
خدیجه عزیزیسیاست های کلی سلامتخرداد ۹۹
نجمه علیزاده افراسیاست های کلی سلامتخرداد ۹۹
رقیه فرزانهسیاست های کلی سلامتخرداد ۹۹
سیده لیلا سیدی موسویسیاست های کلی سلامتخرداد ۹۹
نسیم احمدیکاربر ماساژدی ۹۸
فاطمه اکبریکاربر ماساژدی ۹۸
فاطمه عمویی کبود کلاکاربر ماساژدی ۹۸
ندا غلامیکاربر ماساژدی ۹۸
هما واسعیکاربر ماساژدی ۹۸
شهناز نجاریکاربر ماساژدی ۹۸
مریم ابراهیمی اسپاهیکاربر ماساژدی ۹۸
هما واسعیمشاور مهارت های سبک زندگی سالماردیبهشت ۹۸
حسن بشیر نژادمشاور مهارت های سبک زندگی سالممهر ۹۸
سارا تقی زادهمشاور مهارت های سبک زندگی سالممهر ۹۸
حلیمه رجایی لیتکوهیمشاور مهارت های سبک زندگی سالممهر ۹۸
جده رستگاریمشاور مهارت های سبک زندگی سالممهر ۹۸
سیده فاطمه علویمشاور مهارت های سبک زندگی سالممهر ۹۸
جمال فاضلیمشاور مهارت های سبک زندگی سالممهر ۹۸
شهرام کناریمشاور مهارت های سبک زندگی سالممهر ۹۸
خدیجه محمد نسب عمرانمشاور مهارت های سبک زندگی سالممهر ۹۸