• درمان تکمیلی کم کاری و پر کاری تیروئید
  • درمان تکمیلی برای تغییر صدای زیر به بم
  • درمان تکمیلی گواتر ساده
  • جهت صاف شدن صدای خواننده ها
  • درمان تکمیلی چاقی ناشی از بلغم
  • و …
بادکش تیروئید