• درمان تکمیلی کم خونی
  • پیشگیری از پوکی استخوان
  • درمان تکمیلی کوتاهی قد
خونساز