• درمان تکمیلی تنگی نفس
  • افزایش حجم ریه ها و ظرفیت حیاتی آن ها
  • درمان تکمیلی آسم
  • درمان تکمیلی بیماری انسداد ریه  (COPD)
قاعده و قله ریه