• جهت تقویت کل بدن و گرمی اعضایی که سرد شدند کاربرد دارد.