تدابیر سنتی شامل راهکارهای ساده‌ای می‌باشند که سبب بهبود شرایط زندگی خواهند شد و چنانچه اقشار جامعه از این راهکارها که بر اساس طب سنتی و رعایت اصول شش گانه و ضروری زندگی می‌باشد بهره‌مند باشند، می‌توانند از بسیاری از بیماریها و فشارهای روحی و روانی در امان باشند. راهکارهای ساده‌ای مثل آگاهی از نحوه و زمان صحیح آب خوردن، حمام کردن، آشپزی کردن و موارد دیگر که با توجه به نیاز جامعه به هر کدام خواهیم پرداخت. این راهکارها باعث بهبود کیفیت و اصلاح سبک زندگی‌مان در دنیای امروز خواهند شد. بیاموزیم و به دیگران هم انتقال دهیم.

 تدبیر خواب
 تدبیر آب
 تدبیر حمام
 تدبیر نوره‌کشی
 تدبیر نمک
 تدبیر روغن
 تدبیر شیرینی
 تدبیر دم‌نوش