تاثیر موسیقی و کلمات بر روح و روان انسان، بر کسی پوشیده نیست. بنابر این توصیه می شود نسبت به انتخاب موسیقی دقت نظر بیشتری داشته باشیم.

چه بسا در پس پرده برخی موسیقی های شیطانی، پیامی به صورت مخفی نهفته است که با برگرداندن آن، به پیام ناخودآگاه حاصل از این پنهان کاری پی خواهند برد که بر ضمیر انسان القا خواهد شد.