طرز تهیه :

حبوبات را از قبل خیس کرده و جداگانه بپزید. سیر و پیاز را با روغن گاوی تفت داده زردچوبه و فلفل اضافه کرده و سپس چغندر و لبو را جداگانه در ظرفی بپزید و بعد از نیم پز شدن آنها را ریز کرده به پیاز و سیر اضافه کنید. سپس برگ چغندر و مقداری اسفناج را خرد کرده و به مواد بیافزایید. باقالی، آلوچه و رب آلو و شکرسرخ و رب انار و حبوبات و بقیه مصلحات را اضافه کرده و بگذارید تا خوب بپزد و جا بیفتد. این غذا به رنگ قهوه ای خوش رنگ می باشد.

مزه ی این غذا نه خیلی ترش و نه خیلی شیرین است تقریبا ملس می باشد. مقدار ترشی و شیرینی آن بستگی به ذائقه دارد.

استفاده از مصلحاتمصلحاتدرجهمزاجمقدارمواد لازم
عسلخردل، پختن با عسل، شربت بالنگ، سرکه، آبغوره۱-۲گرم و خشک۱ کیلوچغندر با برگ
    ۱ کیلولبو
روغن گاویپختن با روغن بادام یا روغن گاوی تازه، دارچین، فلفل، سیاهدانه   ۳-۱سرد و ترنصف دستهاسفناج
    ۱ قلمآب قلم گاوی
شستن با آب و نمک، رب انارشستن با آب و نمک، سرکه، آب انار، کاسنی۱-۳گرم و خشک۴ عددپیاز
کرهپختن با آب و نمک، روغن بادام، کره، گشنیز گرم و خشک۱ بوتهسیر
زیره، نمکدارچین، زنجبیل، خردل، زیره، نمک، روغن زیتون۱-۲سرد و تر۱ پیمانهلوبیا
گلپرمرزه، روغن بادام، سرکه، گلپر، گوشت با پخت حیوان جوان، پونه۲-۱سرد و خشک۲ پیمانهعدس
پوست کندن، گلپرپوست کندن، گلپر، دارچین، پونه۲-۱سرد و تر۱ پیمانهباقالی تازه
رب آلوچهکاهو، به، بادام، شیر تازه، ترشی طبیعی۲گرم و خشک۱۰۰ گرمشکر سرخ
زیرهکندر، عسل، زنیان، زیره، روغن زیتون۲سرد و ترمقداریآلوچه ریز خشک یا تازه
گلپرزنجبیل پرورده، انارترش، گلپر۱سرد و تربستگی به ذائقهرب انار شیرین
زیرهگلنگبین، کندر، عسل، زنیان، زیره، روغن زیتون۲سرد و تربستگی به ذائقهرب آلوچه
 آب لیمو، آب بالنگ۳گرم و خشکمقداریزردچوبه
 روغن گیاهان سرد (برای گرم مزاجان)، عسل (سرد مزاجان)۳گرم و خشکمقداریفلفل