تای ماساژ یا ماساژ تایلندی برگرفته از طب فشاری و یوگا با استفاده از داروهای گیاهی و نیز مدیتیشن می باشد.

طب تای بر این اصل استوار است که یک نیروی درونی، داخل بدن در حال چرخش است. برای سالم و سر زنده بودن باید به گردش آزادانه این نیرو کمک کنیم.

در واقع هدف اصلی ماساژ تای برداشتن این موانع و آزاد کردن مسیر این نیرو با فشردن این نقاط است.

از مهم ترین فواید ماساژ تای :

افزایش دامنه حرکتی مفاصل و گسترش طول عضله به دلیل کشش های این ماساژ است.