رفلکسولوژی یا درمان منطقه ای، جزء علوم کل نگر یا طب مکمل می باشد که با ایده درمان پایه ریزی شده است. بر اساس تئوری این علم در بدن صفحات انعکاسی وجود دارد که کف پاها، کف دست ها و لاله گوش ها در این صفحات قرار دارند که این نقاط بازتاب با اندام های درونی و غدد درون ریز در ارتباطند و با تحریک، فشار و ماساژ این نقاط  می توان تعادل را به سیستم باز گرداند.

بر اساس این علم هر عضوی در بدن با مشکل یا بیماری مواجه شد، به معنی انسداد نیروی حیاتی در خطوط مربوط به آن عضو و یا حتی در خود همان عضو می باشد. می توان با ماساژ این نقاط به بازگرداندن جریان طبیعی نیرو به بدن در جهت بهبود بیماری گام برداشت.