در ماساژ کمپرس گیاهی از یک نوع بسته گیاهی کمپرس شده استفاده می شود که انواع گیاهان مفید مناطق استوایی با هدف خاص در آن متراکم شده اند.

این ماساژ در زدودن خستگی، تسکین و آرامش بخشی و بهبود جریان خون تاثیرات معجزه آسایی دارد.